ДОГОВІР публічної оферти

Оферта є публічною і, згідно ст. ст. 633, 641 ЦК України, її умови однакові для всіх Клієнтів або Замовників. Беззастережне прийняття всіх умов даної Публічної оферти без будь-яких винятків і/або обмежень вважається акцептом даної Публічної оферти (далі Договору) Виконавцем і Замовником, а сам Договір автоматично вважається укладеним.

Розділ 1. Терміни


1.2. Договір – правочин, складений у формі договору приєднання відповідно до ст. 634 Цивільного кодексу України про надання послуг, умови якого встановлені Виконавцем, і який може бути укладено лише шляхом приєднання Замовника до запропонованого Договору в цілому.

1.3. Cайт Виконавця – веб-сторінка в мережі Інтернет, за адресою https://www.domer.ua, яка є основним джерелом інформування Замовника і/або може бути використаний Замовником для замовлення послуг Виконавця.

1.4. Мобільний додаток- програмне забезпечення, призначене для установки (завантаження) на смарт-присторії Замовника, які працюють під управлінням операційних iOS та Android, яке надається Виконавцем Замовнику у тимчасове користування (впродовж строку дії даного Договору) для замовлення послуг Виконавця та подальшого електронного документообігу документів в рамках Договору.

1.5. Замовник – дієздатна фізична особа, яка Акцептувала Публічну оферту Виконавця, викладену у цьому Договорі.

1.6. Користувач – фізична особа, установила (завантажила) та зареєстрована на сервері Виконавця за кодом-підтвердженням, який автоматично направляється у вигляді СМС повідомлення на зазначений Замовником номер телефону.


Акцепт може бути здійснений одним з наступних способів: - заповненням, підписанням та передачею Замовником Виконавцю письмового Акцепту, зразок якого знаходиться на сайті Виконавця; - перерахуванням грошових коштів на банківський рахунок Виконавця в якості оплати або часткової оплати за відповідні послуги Виконавця; - установкою (завантаженням) мобільного додатку на смартпристрій Замовника; - розміщенням Замовником Замовлення на послуги Виконавця за допомогою сайту Виконавця і/або за допомогою мобільного додатку Виконавця.

1.8. Замовник повинен ознайомитись з умовами Публічної оферти та підтвердити свою згоду з її умовами при отриманні будь-яких послуг Виконавця, а також при замовленні будь-яких послуг через Сайт Виконавця і/або через Мобільний додаток Виконавця.

1.9. Авторизований доступ – доступ до послуг Виконавця за умови успішного засвідчення правомірності дистанційного звернення користувача до серверу Виконавця, що здійснюється за допомогою автоматично згенерованого сервером Виконавця коду-підтвердження.


1.14. Обробка персональних даних – будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем.

Розділ 2. Загальні умови

2.1. Цей Договір укладається між Замовником і Виконавцем у формі договору приєднання відповідно до ст. 634 Цивільного кодексу України та діє до виконання Сторонами своїх обов’язків.

2.2. Публікація (розміщення) тексту Договору на сайті Виконавця є офіційною пропозицією (Публічною Офертою) Виконавця, що адресована невизначеному колу осіб відповідно до статті 641 Цивільного кодексу України укласти з ним договір про надання послуг на умовах договору приєднання.

2.3. У випадку прийняття умов даної Оферти, Замовник погоджується з усіма умовами цього Договору і підтверджує, що йому зрозумілі всі його положення.

2.4. Ця Оферта є відкритим і загальнодоступним документом. Чинна версія Договору розміщується за адресою: https://www.domer.ua і є доступною для ознайомлення до моменту здійснення Замовником акцепту умов Договору.

2.5. Виконавець має право Змінювати або доповнювати Договір в будь-який момент без попереднього або наступного повідомлення, що оприлюднюється за 10 днів до набрання ними чинності і доводяться до загального відома за допомогою публікації на Сайті. Обов'язок ознайомлення з діючою редакцією Договору покладається на Замовника. Продовження використання мобільним додатком Замовником після внесення змін і/або доповнень до Договору означає прийняття і згоду Користувача з такими змінами і/або доповненнями.

2.6. Продовження використання Замовником мобільного додатку після набуття чинності змін та/або доповнень до тексту Оферти означає акцепт Замовником оновленого Договору.

У разі незгоди Замовника зі змінами та/або доповненнями, внесеними Виконавцем до тексту Оферти, або незгоди з новими тарифами на послугу, Замовник повинен припинити користування мобільним додатком.

2.7. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання Договору відповідно до його умов. Замовник також підтверджує, що не існує будь-яких обставин через які можна було б визнати такий договір нікчемним.

2.8. Цей Договір є публічним в розумінні статті 633 Цивільного кодексу України.

2.9. Місцем укладення Договору є місто Київ, Україна.

2.10. При приєднанні до даної Публічної оферти Замовник надає згоду Виконавцю на використання та обробку його персональних даних в рамках Закону України «Про захист персональних даних».

Розділ 3. Порядок укладання Договору

3.1. Укладання Договору проводиться через приєднання Замовника до Публічної Оферти шляхом повного і беззастережного прийняття (акцептування) ним умов цього Договору в цілому, без будь-яких умов, вилучень і зауважень.

3.2. Замовник підтверджує, що до укладення цього Договору він був повністю та належним чином ознайомлений з усіма його положеннями та прийняв їх із власної волі без будь-якого примусу. Підтвердженням ознайомлення з умовами договору та їх прийняття є також встановлення символу у спеціальному полі під словами «Я прочитав(ла) та погоджуюся із умовами Політики конфіденційності та Договору оферти», що з’являється під час першого завантаження мобільного додатку.

3.3. Замовник здійснює акцепт Договору (тобто дає свою пряму та безвідкличну згоду на дотримання всіх його умов) шляхом сукупного або окремого виконання хоча б однієї з наступних дій: - заповненням, підписанням та передачею Замовником Виконавцю письмового Акцепту, зразок якого знаходиться на сайті Виконавця; - перерахуванням грошових коштів на банківський рахунок Виконавця в якості оплати або часткової оплати за відповідні послуги Виконавця; - установкою (завантаженням) мобільного додатку «Domer» на смартпристрій Замовника; - розміщенням Замовником Замовлення на послуги Виконавця за допомогою сайту Виконавця і/або за допомогою мобільного додатку Виконавця.

3.4. Фактом укладення (акцептування) Договору є здійснення Замовником дій, визначених у п. 3.3. Розділу 3 цього Договору. Реєстрація Замовника в мобільному додатку є достатньою для отримання послуг та їх оплати.

3.5. Договір, за умови дотримання порядку його акцептування, вважається укладеним в простій письмовій формі, вступає в силу з моменту акцепту і діє протягом усього терміну отримання послуг, або до моменту його розірвання на підставах, визначених умовами Договору та/або нормами чинного законодавства України. Закінчення дії Договору не звільняє сторони від виконання взятих на себе зобов’язань.

3.6. Укладання Договору означає, що Замовник: у необхідному для нього обсязі ознайомився з правилами надання послуг; визнає професійну придатність Виконавця і правила здійснення всіх дій, описаних в цьому Договорі та приймає всі умови вказаного Договору без зауважень.

3.7. Мобільний додаток функціонує за принципом «як є», тобто є таким, яким Замовник його зараз бачить і який є доступним для Замовника.

3.8. Виконавець не несе відповідальності за будь-який несанкціонований доступ або використання мобільного додатку та/або будь-якої інформації про користувачів, що зберігається на Сервері, а також за будь-які помилки, збої, віруси і інші недоліки та порушення в мобільному додатку, які можуть бути передані на мобільний додаток або через Додаток третіми особами та їх наслідки у Користувача, у т.ч. але не виключно: за збитки, упущену вигоду, моральну шкоду, шкоду честі, гідності та ділової репутації.